พื้นฐานการวิเคราะห์ digital image

การจัดการรูปภาพโดย คอมพิวเตอร์ เราใช้ algorithm ในการปรับแต่งภาพและเลือกเอาข้อมูลที่ต้องการบางข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกมาใช้

 

วิธีการมีสามแบบ

  1. นำเข้ารูปภาพ
  2. วิเคราะห์จัดการรูปภาพ
  3. แสดงผลของรูปภาพที่เปลี่ยนแปลงและรายงานผลการวิเคราะห์

 

อะไรคือภาพ

ภาพกำหนดด้วยสองมิติรูปแบบ function F(x,y) ที่ x และ y พิกัดพืื้นที่ และ F คืิอความหนาแน่นของจุดในภาพ เมือ x,y มีค่าเป็นแอมพลิจูดของ F มีค่าจำกัด เราเรียกว่า digital image

บ้างก็ว่า รูปภาพสามารถกำหนด array สองมิติ จัดเรียงอยู่ในรูปแบบแถวและคอลัม ประกอบด้วยตัวเลขที่จำกัดแต่ละสมาชิกมีค่าที่เกี่ยวข้องกันอ้างอิงเป็น pixel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบกับภาพจริงที่ขยายเห็น Pixel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชนิิดของภาพมีดังนี้

  1. Binary Image pixel มีค่าแค่สองค่า 0 และ 1 0 คือดำ 1 คือขาว เรียกว่า MonoChrome
  2. Black and white image ประกอบด้วยสีดำและขาวเท่านั้น เรียก white and black image
  3. 8 bit color image ประกอบด้วยสีที่แตกต่างกัน 0-255 แบบ 0 คือสีดำ 255 คือสีขาว 127 คือสีเทา ที่รู้จักกันในแบบ grayscale image
  4. 16 bit color image ประกอบด้วยสีที่แตกต่างกัน 65536 แบบ high color format รูปการกระจายสีไม่เหมือน grayscale 16 bit ใช้จริงจะแบ่งอีกสามรูปแบบ คือ แดง เขียว ฟ้า RGA format

                                       

                                   

โดยทั่วไปนำเสนอและคำนวณโมเดลคณิตศาสตร์ในรูป matrix